Mis on muusikateraapia?

 

Alljärgnev info on pärit Eesti Muusikateraapia Ühingu ametlikult kodulehelt.

Muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis  on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeu­tiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada  füüsilisi, emot­sionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taas­tada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema  intra- ja inter­personaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en­netamise, taastamise või ravi kaudu.

Muusikateraapia näol on tegemist üksikasjalikult planeeritud ja konkreetse kliendi näidustustest ja vajadustest lähtudes eesmärgistatud raviprotsessiga, milles klient (rühmateraapia puhul kliendid) ja terapeut suhtlevad omavahel peamiselt muusikaliste vahendite abil ja kaudu. Iga juhtum on unikaalne, nii valitakse ka otstarbekaimad töömeetodid ja sekkumistehnikad konkreetset klienti silmas pidades.

Muusikateraapia kuulub loovteraapiate hulka. Nii, nagu ka paljud teised loovteraapiad, on muusikateraapia suuresti mitteverbaalne teraapia. Antud asjaolu teeb võimalikuks teraapia ka niisugustele inimestele, kes ei ole võimelised või ei soovi end verbaalselt väljendada. Samuti on näiteks kasvõi emotsioone lihtsam ja ka turvalisem väljendada muusikas kui sõnade abil.

 

Kes võivad muusikateraapiast abi saada?

 

Muusikateraapiast võivad abi saada väga erinevad sihtgrupid alates väikelastest kuni vanuriteni välja, füüsiliste ja emotsionaalsete probleemide puhul. Maailmas rakendatakse muusikateraapiat järgnevate populatsioonide ja diagnooside korral, näiteks: lapsed,  teismelised, täiskasvanud ja vanurid, kellel esineb vaimse tervisega seotud vajadusi, füüsiliste erivajadustega inimesed, enneaegsed lapsed ja väikesed lapsed (varajane sekkumine), arenguprobleemid, õppimisraskused, posttraumaatiline stressihäire, sensoorne defitsiit (pimedus, kurtus)autismispektrihäire, kõne- ja keeleprobleemid, Alzheimer/dementsus.

Muusikateraapia OÜ on spetsialiseerunud eelkõige väikelastele (sh vanem-laps kiindumussuhte toetamine), lastele ja noorukitele.